CONTAGEST > AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL


El lloc web i el domini www.contagest.com corresponen a Contagest, SA amb CIF A25028465, i amb domicili en C / Cós-Gayon, 4 25002 de Lleida, Espanya, telèfon 973.264.333 i correu electrònic acontagest@contagest.com. Figura inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, Tom 105, Foli 144, Secció 8, Roja L 1905.

Propietat intel·lectual i industria

Els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys, pertanyen a Contagest, SA, o a tercers que han autoritzat el seu ús. Contagest, S, .A. presenta aquests continguts amb finalitats d'informació de la seva activitat i publicitat. Autoritza la seva utilització exclusivament amb aquestes finalitats. De forma general, queda prohibida la seva utilització amb finalitats comercials així com la seva transformació o alteració. La utilització d'aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a Contagest, SA, que es reserva el dret d'iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena a www.contagest.com (framing)

Protecció de dades

Contagest, SA garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades per l'usuari. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a l'usuari que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat propietat de Contagest, SA, podent ser tractats amb la finalitat de desenvolupar els serveis propis oferts pel mateix, així com, si és el cas, remetre-li informació sobre els seus serveis, que puguin resultar del seu interès o s'adeqüin al seu perfil particular. L'Usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, mitjançant una comunicació escrita per mail dirigida a acontagest@contagest.com o per correu ordinari dirigit a Contagest, SA, en C / Cós-Gayon, 4 25002 de Lleida, Espanya.

Les autoritzacions sobre tractament de dades contemplades en els paràgrafs precedents podran ser revocades per l'Usuari, sense que aquesta revocació tingui efectes retroactius, d'acord amb els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, de protecció de dades de caràcter personal. L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

En cas de litigi, la informació personal recopilada serà processada, davant els jutges i tribunals locals.
En cap cas i sota cap concepte Contagest, SA vendrà o comercialitzarà amb les dades de caràcter personal.

Responsabilitat sobre els continguts

Encara Contagest, SA actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment en què l'usuari del lloc web el consulti.
Contagest, SA es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts del web.
Contagest, SA no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc.

Condicions d'ús

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol, essent els jutjats de Lleida els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre. En el cas que els usuaris del lloc web efectuïn compres i tinguin la condició de consumidors finals la competència judicial correspondrà als jutges i tribunals del domicili de l'usuari.

Indicacions sobre aspectes tècnics

Contagest , SA no assumeix cap responsabilitat sobre problemes tècnics o errades en els equips informàtics que es produeixin durant la connexió a la xarxa, així com desperfectes que pugui ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de www.contagest.com . Tampoc ens responsabilitzem del mal ús que es pugui fer d'aquesta web. Des de www.contagest.com no podem garantir l'absència de virus o altres elements que puguin causar danys en sistemes informàtics , documents electrònics o en els fitxers d'usuari d'aquest lloc web o de llocs web tercers , en conseqüència no ens responsabilitzem dels perjudicis que es pugui produir per aquestes causes. També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l'usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de fonts externes a nosaltres.


Utilitzem les cookies pròpies i de tercers paràgraf Millorar l'Experiència de navegació i oferir Continguts d'Interès. Aceptar