CONTAGEST > TERMES I CONDICIONS

TERMES I CONDICIONS


El present document (conjuntament amb els documents que s'hi esmenten) estableix les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquesta pàgina web i la funcionalitat de la passarel•la de pagaments en la mateixa (en endavant, les "Condicions"). Li preguem que llegeixi atentament les Condicions abans de fer servir aquesta pàgina web. En utilitzar aquesta pàgina web o fer un pagament a través de la mateixa, consent quedar vinculat per aquestes Condicions, pel que si no està d'acord amb totes les Condicions, no ha d'usar aquesta pàgina web. Aquestes Condicions podrien ser modificades. És la seva responsabilitat llegir-les periòdicament, ja que les condicions vigents en el moment d'ús de la pàgina web o de celebració del contracte seran les que li siguin aplicables.

Les nostres dades

La present pàgina web és operada per Contagest, SA amb domicili en C / Cós-Gayon, 4 25002 de Lleida, Espanya, inscrita al Registre Mercantil de Lleida, Tom 105, Foli 144, Secció 8, Fulla L 1905 i CIF A25028465.

Dades del visitant

La informació o dades personals que ens faciliti sobre vostè seran tractades d'acord amb el que estableixen els Termes i Condicions. En fer ús d'aquesta pàgina web es consenteix el tractament d'aquesta informació i dades i es declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat.

Ús de la web

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web i dels Continguts (tot el contingut de la web), de conformitat amb la legislació aplicable, els presents Termes i Condicions del lloc web, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, obligant-se a indemnitzar Contagest, SA, per qualsevol dany o perjudici que pogués ocasionar per l'ús d'aquesta web, infringint aquestes condicions generals i / o la legalitat vigent. L'Usuari s'haurà d'abstenir de:
- Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i / o dels continguts amb fins o efectes il·lícits.
- Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
- Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics del propietari del domini, dels seus proveïdors o de tercers.
- Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades del propietari del domini, tercers proveïdors i altres usuaris.
- Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets del titular del lloc web o de tercers incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que puguin inserir-se en els Continguts.
- Obtenir i intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del Lloc web i/o dels Continguts

Celebració del contracte

El consentiment es manifesta pel concurs de l'oferta i acceptació sobre la cosa i la causa que han de constituir el contracte. El contracte s'accepta des de que es manifesta l'acceptació del pagament. Per fer un pagament, haurà de seguir el procediment online i fer clic a la forma de pagament. Després d'això, rebrà un correu electrònic acusant rebut del seu pagament.

Realització del pagament

Per realitzar un pagament s'hauran de seguir els 6 següents passos:

Pas 1

Introduir l'import del pagament a realitzar en nombres separats per un punt. El sistema validarà el camp convertint el contingut en verd si la informació té el format correcte.

Pas 2

Introduir l'e-mail de la persona que realitza el pagament. El sistema validarà el camp convertint el contingut en verd si el compte de correu electrònic té el format correcte.

Pas 3

Introduir el concepte del pagament. En aquest camp de text lliure l'usuari que realitza el pagament escriurà el servei sobre el que realitza el pagament. El sistema validarà dit camp convertint el contingut en verd si el text té més de 5 caràcters.

Pas 4

Escollir forma de pagament. L'usuari haurà d'escollir d'aquestes dues opcions qual realitzarà el pagament: Targeta bancària (de crèdit o dèbit) i Paypal. Un cop marcada l'opció preferida, i després de completar el procés de pagament, el sistema conduirà a l'usuari a entorns externs al web, des d'on continuarà amb el procés de pagament de forma totalment segura.

Pas 5

Checkbox desmarcat que l'usuari haurà de marcar per seguir amb el procés de pagament. Aquest checkbox s'acompanyarà del següent text: "He llegit i estic d'acord amb els Termes i Condicions", on el text "Termes i Concidiones" estarà enllaçada a la pàgina d'avís legal: Avís Legal

Pas 6

Botó de "Confirmar i pagar". Últim pas per efectuar el pagament. Fent clic en aquest botó es confirma la instrucción.Una vegada acabat el procés de pagament incloent, és clar, el farcit de les dades de la passarel•la de pagament, ja sigui per targeta o per Paypal, l'usuari rebrà un avís en la seva adreça de correu proporcionada. Aquesta comunicació es referirà a un nombre de transacció únic, que s'haurà d'utilitzar en cas de comunicació amb Contagest, SA, per qualsevol dels canals previstos.El termini d'execució del servei contractat variarà en funció del servei i serà acordat prèviament amb el personal de Contagest, SA.

Preu i pagament

El preu de cada servei serà el que s'estipuli en cada moment Contagest, SA, que s'encarregarà de comunicar a l'usuari mitjançant els canals de comunicació habituals.

Per un motiu de confidencialitat, Contagest, SA no pot publicar els preus dels serveis.

S'accepten pagaments amb total garantia per a les targetes Visa, Mastercard, Visa Electron, American Express, Maestro, Diners i Targetes Xarxa 6000. Ens prenem molt seriosament la seguretat, de manera que les seves dades estaran lluny amb nosaltres. Tots els titulars de targetes de crèdit o dèbit estan subjectes a validació per part de l'emissor de la targeta, per mantenir la seguretat i evitar el frau.

El pagament és 100% segur ja que el motor d'aquestes operacions resideix en la plataforma de comerç electrònic del Banc Santander, el que garanteix la rapidesa i fiabilitat de les operacions. En cap moment Contagest, SA té accés a les dades de targetes ja que són gestionats directament per les entitats bancàries a través de la passarel•la, garantint la seva gestió adequada.

Enllaços externs

En el cas que la nostra pàgina web contingui enllaços a altres pàgines web i materials de tercers, aquests links es faciliten únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús.

Comunicacion per escrit

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. Mitjançant l'ús d'aquesta pàgina web, vostè accepta que la major part d'aquestes comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contracte amb vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquesta pàgina web. A efectes contractuals, vostè consenteix a utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els seus drets reconeguts per llei.

Rrenúncia

La manca de requeriment per la nostra part del compliment estricte de la seva banda d'alguna de les obligacions assumides per vostè en virtut de les presents Condicions o la manca d'exercici per la nostra part dels drets o accions que ens poguessin correspondre en virtut de les presents Condicions, no suposarà renúncia ni cap limitació en relació amb aquests drets o accions ni li exonera a vostè de complir amb aquestes obligacions.

Cap renúncia per la nostra part a un dret o acció concret suposarà una renúncia a altres drets o accions derivats del Contracte o de les Condicions.

Cap renúncia per la nostra part a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats del Contracte té efecte, llevat que s'estableixi expressament que és una renúncia i formalitzi i se li comuniqui a vostè per escrit de conformitat amb el que disposa l' apartat de Notificacions anterior.

Acord complet

Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa a les mateixes constitueixen l'acord íntegre existent entre Vostè i nosaltres en relació amb l'objecte del contracte i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre Vostè i nosaltres verbalment o per escrit. Nosaltres reconeixem haver consentit la celebració del Contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l'altra part o que pogués inferir-se de qualsevol declaració o escrit en les negociacions entaulades pels dos abans d'aquest Contracte, excepte allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

Ni vostè ni nosaltres disposarem d'acció davant de qualsevol declaració incerta realitzada per l'altra part, verbal o escrita, amb anterioritat a la data del Contracte (tret que s'hagués fet tal declaració incerta de forma fraudulenta) i l'única acció que ha de disposar l’altra part serà per incompliment de contracte de conformitat amb el que disposen les presents Condicions.

Dret a modificar les condicions

Tenim dret a revisar i modificar les presents Condicions en qualsevol moment. Vostè estarà subjecte a les polítiques i Condicions vigents en el moment en que utilitzi la present pàgina web o efectuï cada comanda, excepte que per llei o decisió d'organismes governamentals haguem de fer canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques, Condicions o Declaració de privadesa, en aquest cas, els possibles canvis afectaran també a les comandes que vostè hagués fet prèviament.

Garanties legals

La satisfacció dels nostres clients és de màxima importància, pel que pot posar-se en contacte amb nosaltres per procedir a la queixa. Intentarem redirigir les teves consultes i l'informarem de qualsevol informació respecte a la seva consulta o queixa.

Legislació i jurisdicció aplicable

Les parts es sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Lleida.

Aquest lloc web es regeix per la legislació espanyola.


Utilitzem les cookies pròpies i de tercers paràgraf Millorar l'Experiència de navegació i oferir Continguts d'Interès. Aceptar