CONTAGEST > NOTICIES > Es podrà fraccionar l' IVA a partir de 1/1/2017 ??

Es podrà fraccionar l' IVA a partir de 1/1/2017 ??

19 Diciembre 2016 |

Amb la publicació del Reial decret llei 3/2016, de 2 de desembre, pel qual s'adopten mesures en l'àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social, es limiten molt les possibilitats d'ajornament i fraccionament de deutes amb l'Administració Tributària.

 

Amb aquesta norma es pretén avançar en la reducció del dèficit i, una de les dues formes més ràpides de fer-ho, per part de l'Estat, és cobrar abans el que es podria cobrar després. De fet aquestes mesures avancen els diners a la caixa de l'Estat però no soluciona el dèficit en el mitjà termini. Les altres mesures, en el sentit de pujar mes els impostos també estan recollides en aquest Reial Decret i suposaran que haurem de pagar més, per exemple, el preu de l'alcohol i tabac.

 

En l'article 6 d'aquesta norma es modifica l'article 60 de la Llei general tributària i es diu, com a novetat que no podran ser ajornables ni objecte de fraccionament els següents deutes amb l'Administració Tributària, entre altres:

 

o f) Les derivades de tributs que hagin de ser legalment repercutits llevat que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament cobrades.

 

o g) Les corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l'obligat a realitzar pagaments fraccionats de l' Impost sobre Societats.

 

Què significa la lletra f)? Doncs a falta d'un posicionament exacte de l' AEAT es podria entendre com que no es podrà ajornar la liquidació de l' IVA llevat que es justifiqui "degudament" que l' IVA repercutit no ha estat cobrat íntegrament. De moment, a falta de posicionaments per part de la pròpia AEAT no podem garantir que l' IVA sigui, o no, objecte d'aquest article. Així mateix, pel cas concret de l' estimació objectiva per mòduls tampoc queda clara l'aplicació de l'article 6 del Reial Decret aprovat, atès que pel càlcul de la quota a pagar no es té en compte l' IVA repercutit pel contribuent sinó que es calcula en base a una sèrie de paràmetres objectius.

 

Des de quan afecta aquesta mesura? A la disposició transitòria única s'indica que aquesta impossibilitat de fraccionament afectarà des del 2017.01.01; per tant, l'últim pagament fraccionat de l' impost sobre societats que es podrà ajornar o fraccionar serà el d'aquest mes de desembre i, si la mesura afectés a l' IVA , ja no es podria ajornar ni fraccionar l' IVA trimestral del quart trimestre de 2016.


Utilitzem les cookies pròpies i de tercers paràgraf Millorar l'Experiència de navegació i oferir Continguts d'Interès. Aceptar