CONTAGEST > NOTICIES > Estat d' Alerta : Mesures Fiscals / Laborals

Estat d' Alerta : Mesures Fiscals / Laborals

19 Marzo 2020 | Fiscal

Generalitat de Catalunya


1.    Ajuts destinats als treballadors Autònoms:

            El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes -persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del corona virus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d'alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.

            Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes - persona física- hauran d'estar donades d'alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.

            L'accés a l'ajut s'aconsegueix mitjançant l'acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l'alta al RETA.

            El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l'exhauriment de la partida pressupostària que s'hi destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat. Per tant es aconsellable sol·licitar l' ajut el mes aviat possible un com s' obri el termini de presentació d' instàncies per via telemàtica el proper dia 1 d' Abril.


     2.     Ajuts de caire general per tota la població:

                    El Departament d' Economia i Finances, ha establert una moratòria en el cobrament dels impostos que gestiona directament com son l` impost de Transmissions Patrimonials, Impost d' Actes Jurídics Documentats, Impost sobre Successions etc ... entre d' altres.

            Aquesta moratòria tindrà forma d' ajornament i fraccionament del deute a liquidar en cada cas i per cada concepte. La sol·licitud del fraccionament es produirà per la via habitual (impresos estandarditzats oficials) i de forma telemàtica. Entenem, encara que el comunicat no ho especifica, que els costos derivats dels fraccionaments seran del 0,00 %.

 

Ministeri d' Economia i Hisenda


1.    Ajuts destinats als treballadors Autònoms:

            Els treballadors autònoms podran optar a la percepció de la prestació per desocupació motivada pel Reial decret llei 7/2020, de 12 de març. En aquest cas quedarà suspès el pagament de les quotes d' autònom i es pot sol·licitar o be per una baixa d' activitat propiciada pel Reial Decret o be per una baixada en els seus ingressos en un 75% en relació a la mitjana del semestre anterior. La prestació a percebre serà del 70% de la base reguladora.


2.    Ajuts destinats als treballadors Autònoms i Societats Mercantils:

            Les Societats Mercantils i els treballadors autònoms amb assalariats a càrrec podran optar per mesures de flexibilització de la jornada laboral que poden arribar fins a un 100% sobre la mateixa. Aquesta mesura s´ haurà de pactar de forma col·legiada (no pot ser una decisió unilateralment presa per l' empresa) amb els treballadors i es prendrà de forma temporal d' acord amb les noves necessitats del servei prestat en cada cas. L' objectiu es adequar les necessitats de força de treball amb la situació actual de la demanda assegurant així la supervivència de l' Entitat. Un cop es normalitzi la situació actual els contractes hauran de tornar al seu estat inicial. Aquesta mesura serà d' obligat compliment pels empresaris en el cas de que el treballador que ho sol·liciti s' hagi de fer càrrec d' un familiar dependent (el familiar haurà de ser com a mínim de segon grau en consanguinitat)

            Un altre mecanisme de flexibilització dels costos laborals que ha sorgit com a conseqüència de l'actual crisi sanitària són els ERTO. Un ERTO és un mecanisme de flexibilitat laboral, pel qual el treballador passa a situació d'aturat. En aquest cas cobra la prestació per atur la quantia màxima és de 1.412 euros al mes si es té dos fills. Algunes empreses solen pactar en el cas dels ERO temporals complementar el salari a les seves plantilles total o parcialment.

            Hi ha dos grans tipus de ERTO. El més habitual i ordinari és el que es produeix per causes econòmiques, organitzatives o de producció. El segon tipus és el de força major: "No cal fer període de consultes de 15 dies, sinó que l'autoritat laboral ha d'autoritzar en 5 dies". La legislació que ultima el Govern és per aclarir les causes en què pot considerar -se causa de força major com a conseqüència del corona virus.

            La suspensió dels contractes via ERTO es pot acumular i pot arribar a ser de mínim el 10% de la jornada i màxim el 70%.

            Durant la suspensió dels contractes es consumeix part de el dret a atur; tot i que és una de les peticions de sindicats i patronal: que no es consumeixi atur durant els ERTO causats pel corona virus els propers mesos. L' empresa veurà reduïdes les cotitzacions a la seguretat social per la part de reducció aplicada sobre la plantilla.


3.    Ajuts al finançament de la tresoreria :

            Les Societats Mercantils i els treballadors autònoms podran optar a un finançament addicional a la seva tresoreria per part de les entitats bancàries a un tipus d' interès reduït sense necessitat d' aportar avals ni garanties (donat que l' Estat es posicionarà com avalador dels mateixos).

 

4.    Ajuts al pagament d' impostos i taxes :

            Les Societats Mercantils i els treballadors autònoms podran fraccionar i ajornar els seus deutes tributaris amb l' Agencia Tributaria sol·licitant (per les vies ordinàries) un fraccionament en 6 mensualitats consecutives de les que les 3 primeres no generaran interessos.

 

5.    Ampliació dels terminis en els tràmits en vigor :

            L' administració tributaria suspèn i amplia els terminis dels procediments en vigor mentre es mantingui l' estat d' Alarma actual. Queden, així mateix, suspeses les cites prèvies sol·licitades o concedides ja que l' Agencia Tributaria no atén al públic en l' actualitat.

            La suspensió de terminis no afecta a la presentació d' autoliquidacions tals com l' IVA, IRPF del proper 20 d' Abril o la Declaració sobre la Renta de les persones físiques 2019 que es mantenen inalterats en relació al calendari del contribuent en vigor.


Utilitzem les cookies pròpies i de tercers paràgraf Millorar l'Experiència de navegació i oferir Continguts d'Interès. Aceptar