CONTAGEST > NOTICIES > Mesures Instrumentades per la Crisis del Covid19

Mesures Instrumentades per la Crisis del Covid19

16 Marzo 2020 | Fiscal

Davant la nova situació propiciada per la malaltia que ens està assolant i degut a la seva alta capacitat de propagació, ens veiem obligats a treballar a porta tancada. D' aquesta forma intentarem oferir un servei adequat als nostres clients sense necessitat d' exposar-nos tots plegats d' una forma innecessària. Els tràmits s' hauran d' atendre de forma telemàtica donat que les diferents administracions no atenen de forma presencial. Els terminis de tots aquells tràmits que no puguin ser atesos telemàticament queden suspesos en els seus terminis segons el criteri que ens han fet arribar  l' administració pública.

Al mateix temps, intentarem mantenir vos informats de les darreres novetats que sorgeixin en el camp fiscal / laboral a mesura que es vagin produint.

Esperem que la situació actual s' allargui el menys possible en el temps ... mentre tant compteu amb la nostra col·laboració !!!

Us podeu posar en contacte amb nosaltres per les vies següents :

·         Telefònicament : 973 26 43 33

·         e-mail :

o   Xavier Querol : xquerol@contagest.com

o   Raúl Gironès : rgirones@contagest.com

o   David Lopez : dlopez@contagest.com

o   Departament Fiscal : fiscal@contagest.com

o   Departament Laboral : laboral@contagest.com

o   Departament de Gestió Administrativa : acontagest@contagest.com

 

·         O presencialment : Disposem d' una bústia exterior on podeu dipositar la documentació que cregueu oportuna per atendre els vostres tràmits.


Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l' impacte econòmic del COVID-19. 

Mesures de suport financer transitori

Ajornament de deutes tributaris.   

1. En l'àmbit de les competències de l'Administració tributària de l'Estat, als efectes dels ajornaments a què es refereix l'article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, es concedirà l'ajornament de l' ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions - liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés finalitzi des de la data d'entrada en vigor d'aquest reial decret llei i fins al dia 30 de maig de 2020, ambdós inclosos, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data reuneixin els requisits a què es refereix l'article 82.2.a) de la Llei anterior.

2. Aquest ajornament és aplicable també als deutes tributaris a què fan referència les lletres b), f) ig) de l'article 65.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

3. Serà requisit necessari per a la concessió de l'ajornament que el deutor sigui persona o entitat amb volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros l'any 2019.

4. Les condicions de l'ajornament seran les següents:

a) El termini serà de sis mesos.

b) No es meriten interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament.

 

Mesures en Matèria Laboral

D'acord amb el Reial Decret Llei 7/2020 de 12 de març, les persones treballadores que estan en aïllament o aquelles que estan contagiades amb el Covid-19 estaran en situació assimilada a accident de treball exclusivament per a la prestació econòmica d'incapacitat temporal de la seguretat Social

Té dret a percebre el 75% de la seva base reguladora des del primer dia de baixa mèdica. Com es té en compte la prorrata de pagues extra la quantitat a percebre és una mica superior al 75% del sou net. Moltes empreses -especialment les grans- complementen el sou fins al 100% del salari net.

Un altre mecanisme de flexibilització dels costos laborals que ha sorgit com a conseqüència de l'actual crisi sanitària són els ERTE. Un ERTE és un mecanisme de flexibilitat laboral, pel qual el treballador passa a situació d'aturat. En aquest cas cobra la prestació per atur la quantia màxima és de 1.412 euros al mes si es té dos fills. Algunes empreses solen pactar en el cas dels ERTE temporals complementar el salari a les seves plantilles total o parcialment.

Hi ha dos grans tipus de ERTE. El més habitual i ordinari és el que es produeix per causes econòmiques, organitzatives o de producció. El segon tipus és el de força major: "No cal fer període de consultes de 15 dies, sinó que l'autoritat laboral ha d'autoritzar en 5 dies". La legislació que ultima el Govern és per aclarir les causes en què pot considerar -se causa de força major com a conseqüència del coronavirus.

La suspensió dels contractes via ERTE es pot acumular i pot arribar a ser de mínim el 10% de la jornada i màxim el 70%.

Durant la suspensió dels contractes es consumeix part de el dret a atur; tot i que és una de les peticions de sindicats i patronal: que no es consumeixi atur durant els ERTE causats pel coronavirus els propers mesos.

Estem a l'espera d'una nova sèrie de mesures de tipus fiscal i Laboral en els propers dies. En el moment en què es publiquin les inclourem a la nostra web corporativa.Utilitzem les cookies pròpies i de tercers paràgraf Millorar l'Experiència de navegació i oferir Continguts d'Interès. Aceptar