CONTAGEST > NOTICIES

noticies


22 Octubre 2020 | Fiscal
Si, com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, l'autoritat competent decreta mesures de suspensió del desenvolupament de l'activitat o de restricció de l'aprofitament material de béns immobles arrendats, la part arrendatària podrà requerir de la part arrendadora una modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte d' arrendament....
Llegir més
23 Novembre 2018 | Fiscal
A la pàgina web del Ministeri d'Hisenda s'ha publicat el Projecte d'Ordre per la qual es desenvolupen per a l'any 2019 el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i el règim especial simplificat de l'IVA. Hisenda ha manifestat que finalment prorrogarà els límits de mòduls un any més, de manera que els límits de 250.000 i 150.000 euros de facturació per als autònoms que tributen en règim de mòduls "no s'enduriran" al llarg de 2019. ...
Llegir més
19 Abril 2018 | Fiscal
Com a novetat per a aquesta campanya s'ofereix als contribuents la possibilitat d'accedir a les seves dades fiscals i al resum de l'esborrany de declaració a través d'una aplicació per a dispositius mòbils ("app") previ registre en aquesta, utilitzant el sistema Cl@ve PIN o el nombre de referència. També podran confirmar i presentar l'esborrany de declaració sempre que no hagin de modificar o incloure alguna dada addicional. ...
Llegir més
11 Desembre 2017 | Fiscal
Al BOE del 30 de novembre, es publicà l'Ordre HFP/1159/2017 amb entrada en vigor l'1 de desembre de 2017 i amb efectes per a l'any 2018, que desenvolupa per a l'any 2018 el mètode d'estimació objectiva de l' IRPF i el règim especial simplificat de l' IVA (mòduls). ...
Llegir més
22 Setembre 2017 |
Li recordem que en el mes d'octubre ha de fer la presentació de l'IVA, de les retencions a compte de renda i del pagament fraccionat de societats (exercici  en curs) i renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva).   ...
Llegir més
26 Juliol 2017 | Fiscal
Els autònoms podran deduir en el seu IRPF les despeses de subministraments de l'habitatge (aigua, gas, electricitat, telefonia i internet) i els de manutenció incorreguts en el desenvolupament de l'activitat ...
Llegir més
23 Juny 2017 | Fiscal
Com cada any, el pròxim dia 1 de juliol l'Agència Tributària engegarà la campanya de l'impost sobre societats 2016, que presenta novetats importants i obligacions de caràcter formal que hem de saber. Entre altres novetats importants, destaca l'eliminació en el model 200 de dos quadres: el d'operacions amb persones o entitats vinculades en cas d'aplicació de la reducció de rendes procedent de determinats actius intangibles; i el d'informació d'operacions amb persones o entitats vinculades. Aquesta informació s'ha de proporcionar a través d'una declaració informativa específica, el model 232, que han de presentar els contribuents que realitzin aquest tipus d'operacions. ...
Llegir més
05 Abril 2017 | Fiscal
Ens permetem recordar-li que un any més arriba la cita amb Hisenda i s'inicia LA CAMPANYA DE PRESENTACIÓ DE LES DECLARACIONS DE RENDA I PATRIMONI de l'exercici 2016, que arrenca el 5 d'abril ...
Llegir més
22 Desembre 2016 | Fiscal
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha declarat incompatible amb el Dret Europeu la limitació temporal imposada pel Tribunal Suprem a l'eficàcia de la declaració de nul·litat de les clàusules sòl. Caldrà veure cada cas i estudiar les condicions de cada hipoteca per determinar la devolució. Els afectats podran iniciar, si escau,  un procediment a través de la via judicial que desemboqui en la devolució amb retroactivitat (des de l'inici de la hipoteca) de la totalitat de les quantitats cobrades de més per la clàusula sòl ...
Llegir més
19 Desembre 2016 |
Amb la publicació del Reial decret llei 3/2016, de 2 de desembre, pel qual s'adopten mesures en l'àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social, es limiten molt les possibilitats d'ajornament i fraccionament de deutes amb l'Administració Tributària. ...
Llegir més
14 Desembre 2016 | Fiscal
El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (Sentència 810/2016 de 6 de juliol) ha declarat exempta la prestació per maternitat que abona la Seguretat Social, en contra del criteri seguit, fins ara, per l'Administració Tributària. Gràcies a aquesta Sentència, s'obre la possibilitat de sol·licitar la devolució d'ingressos indeguts mitjançant la rectificació de l'autoliquidació de l' IRPF on es va incloure aquesta prestació. ...
Llegir més
24 Octubre 2016 |
El 2 d'octubre de 2016 és la data d'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Aquesta llei obliga, entre altres, a les persones jurídiques i a les entitats sense personalitat jurídica a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques. Entre les entitats sense personalitat jurídica s'inclouen les comunitats de béns, les herències jacents i les comunitats de propietaris. ...
Llegir més
24 Agosto 2016 |
Des de  Contagest ens plau informar-vos de que a partir del proper mes de Setembre tots els nostres clients tindran a la seva disposició un nou servei : 'Expedient Virtual' ...
Llegir més
30 Juny 2016 | Fiscal
Com tots els anys, el pròxim dia 1 de juliol l'Agència Tributària engegarà la campanya de l'impost sobre societats 2014, que presenta novetats importants amb la nova Llei de l'impost sobre societats i obligacions de caràcter formal que hem de saber. En el BOE de 7 de juny s'ha publicat l'Ordre HAP/871/2016, de 6 de juny, que aprova els models de declaració de l'impost sobre societats. ...
Llegir més
06 Abril 2016 |
Ens permetem recordar-li que un any més arriba la cita amb Hisenda i s'inicia LA CAMPANYA DE RENDA I PATRIMONI de l'exercici 2015, que comença el 6 d'abril.   ...
Llegir més
03 Març 2016 | Fiscal
Les últimes sentències del Tribunal Suprem, en relació als recursos contenciós administratius presentats per particulars i organitzacions de consumidors de diversos àmbits, obliguen a l'Agència Tributària a retornar tot el recaptat entre els exercicis 2002 i 2012 en concepte de l' anomenat impost "cèntim sanitari" ...
Llegir més
03 Febrer 2016 |
Les modificacions introduïdes per la Llei 27/2014 de l'Impost sobre Societats, incorpora com a subjecte passiu d'aquest impost a les SCP amb activitat econòmica. Això vol dir que aquestes entitats que fins a finals de l'exercici 2015 tributen en atribució de renda en l'impost sobre la renda de les persones físiques, ara, amb aquesta modificació, el rendiment de l'entitat tributarà, en primer lloc, en l'impost sobre societats al tipus, generalment fix, del 25%. ...
Llegir més
29 Desembre 2015 | Laboral
Quants tipus de contractes laborals existeixen en l'actualitat? Quines són les seves característiques i les clàusules específiques? Quin tipus de contracte em convé?. Amb el nostre assessorament l'hi expliquem... ...
Llegir més
29 Desembre 2015 | Fiscal
Per Nadal és habitual que les empreses facin regals als seus clients, una despesa que és fiscalment deduïble. No obstant això, la reforma fiscal 2015 ha limitat la deducció a l'1% de la xifra de negoci. Per tant, les empreses hauran d'ajustar aquesta partida si volen que totes les seves despeses de representació siguin deduïbles fiscalment. ...
Llegir més
29 Desembre 2015 | Gestió Administrativa
A partir del primer de gener de 2016, les empreses titulars d'autoritzacions de transport de mercaderies, sèrie: MDP, MDL, MDSL i OT, han de sol·licitar la renovació de l'autorització d'empresa i de totes les còpies certificades dels vehicles. ...
Llegir més
17 Desembre 2015 | Laboral
Us recordem que si es volen transportar mercaderies per compte propi com a complement d'activitats econòmiques principals que realitzen empreses o autònoms que no es dediquen al transport de mercaderies per compte d'altri, cal sol·licitar una autorització de transport. ...
Llegir més
17 Desembre 2015 | Laboral
Els nous models de comunicats mèdics de baixa, alta i confirmació de la incapacitat temporal (IT), regulats en el Reial decret 625/2014 i que entraran en vigor el proper 1 desembre 2015 inclouen una sèrie de novetats que afecten tant els professionals mèdics, als treballadors amb IT així com a les empreses els treballadors estiguin situació de baixa laboral per una IT ...
Llegir més
17 Desembre 2015 | Fiscal
Al BOE del dia 18-11-2015, s'ha publicat l'Ordre que desenvolupa pel 2016 el mètode d'estimació objectiva de l' IRPF i el règim simplificat de l' IVA,...
Llegir més

Utilitzem les cookies pròpies i de tercers paràgraf Millorar l'Experiència de navegació i oferir Continguts d'Interès. Aceptar