CONTAGEST > NOTICIES > Renta 2015, ja hi tornem a ser !!!!!

Renta 2015, ja hi tornem a ser !!!!!

06 Abril 2016 |

Ens permetem recordar-li que un any més arriba la cita amb Hisenda i s'inicia LA CAMPANYA DE RENDA I PATRIMONI de l'exercici 2015, que comença el 6 d'abril.

 En el BOE del dia 22 de març de 2016, s'ha publicat l'Ordre HAP/365/2016, per la qual s'aproven els models de declaració de l' impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i de l' impost sobre el patrimoni (IP), exercici 2015 i s'estableixen els procediments d'obtenció o posada a disposició, modificació i confirmació de l'esborrany de declaració de l' IRPF, i determina les condicions generals i el procediment per a la presentació de tots dos per mitjans telemàtics o telefònics.

 Aquest any, a part de la complexitat d'altres campanyes, la declaració de la renda té una especial importància per l'entrada en vigor de la nova REFORMA FISCAL (Lleis 26/2014 i 27/2014) que introdueix importants novetats i modificacions en l' IRPF i en l' impost sobre societats, sense perjudici d'altres novetats pròpies aprovades per les comunitats autònomes.


 Entre altres novetats en la renda de l'exercici 2015 podem destacar:

 • Novetats en els rendiments d'activitats econòmiques: es limiten les provisions deduïbles (4.500,00 € en mutualitats anàlogues a la seguretat social) i despeses de difícil justificació (limitades en 2.000,00 €).
 • Els nous plans d'estalvi a llarg termini (PALP) que tenen una exempció en els rendiments financers que generen sempre que es mantinguin 5 anys.
 • Baixada de tipus de gravamen. S'estableixen noves escales.
 • Increment dels mínims personals i familiars
 • Nova reducció per a treballadors autònoms de menors recursos
 • Noves deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec.
 • Limitació a 180.000 euros màxims de l'exempció per les indemnitzacions percebudes per acomiadament.
 • Eliminació de l'exempció per dividends i supressió dels coeficients d'actualització.
 • Quantia màxima del valor de transmissió de 400.000 euros per poder aplicar els coeficients d'abatiment en la transmissió de determinats elements patrimonials.
 • Per als contribuents més grans de 65 anys, s'estableix una nova exempció per als guanys patrimonials derivats de la transmissió de qualsevol bé.
 • Minoració de les aportacions a plans de pensions es limita l' aportació màxima en 8.000,00 € anuals.
 • Supressió de la deducció per lloguer d'habitatge (per contractes signats a partir de 1 de Gener de 2015). Els rendiments per lloguer de vivendes continuen tributant al 60% desapareixent la bonificació del 100% que existia per certs casos.
 • Tributació per trams de la base imposable de l' estalvi per augmentar la progressivitat de l' impost (fins a 6.000, € tributen al 20%, entre 6.000,00 i 50.000,00 € al 22% i per sobre de 50.000,00 € al 24%)

 

 Terminis i forma de presentació

 La declaració de l' IRPF es pot presentar, per via electrònica a través d'Internet, entre els dies 6 d'abril i 30 de juny de 2016, tots dos inclosos, i es pot domiciliar el pagament de la totalitat o del primer termini fins al 25 de juny de 2016. Per altres mitjans la declaració es pot presentar entre els dies 10 de maig i 30 de juny de 2016, tots dos inclosos.

 La presentació per via electrònica és obligatòria per als contribuents de l' IRPF obligats a presentar l' impost sobre el patrimoni (la presentació de la declaració corresponent a aquest impost s'haurà d'efectuar obligatòriament a través d'Internet).

 En cas de fraccionar el pagament de l' IRPF en dos terminis, el segon s'ha d'ingressar, com a màxim, el 7 de novembre de 2016.

 

Dates que no ha d'oblidar:

 •  6 d'abril: començament de la campanya per sol·licitar l'esborrany de la renda 2015, així com el número de referència de l'esborrany i les dades fiscals. També es podrà confirmar l'esborrany, i començament del termini per presentar la declaració de la renda i patrimoni 2015 per Internet.
 • 10 de maig: inici de presentació de les declaracions no telemàtiques i confirmació de l'esborrany per altres vies diferents de la via electrònica: renda i patrimoni 2015 en oficines, entitats financeres i altres col·laboradores.
 • 25 de juny: últim dia per presentar declaracions i esborranys a ingressar, amb domiciliació bancària.
 • 30 de juny: últim dia per presentar declaracions i esborranys de renda i de patrimoni 2015. FI DE LA CAMPANYA DE RENDA 2015.
 • 31 de desembre: tancament de l'any fiscal 2016 i data límit perquè Hisenda procedeixi a ingressar la devolució de la renda dins del termini legal. En cas de no fer-ho, l' AEAT haurà d'abonar interessos de demora a les quantitats degudes.
 • Recordi que en cas de fraccionar el pagament de l' IRPF en dos terminis (60% i 40%), el segon s'ha d'ingressar, com a màxim, el 7 de novembre de 2016.

 

Impost sobre el patrimoni 2015

 Tingui present que per a aquest exercici 2015:

      ·    Estan obligats a declarar els subjectes passius la quota tributària dels quals resulti a ingressar.

      ·     Quan el valor dels seus béns o drets resulti superior a 2.000.000 €.

·    Es manté el límit de l'exempció de l'habitatge habitual fins a un import màxim de 300.000 €. Convé recordar que aquest import és per a cada contribuent, per la qual cosa un matrimoni que posseeixi un habitatge adquirit en règim de guanys no tributarà per ell si el seu valor no excedeix de 600.000 €.

·   La base imposable es reduirà en el mínim exempt que hagi estat aprovat per la comunitat autònoma i, en el cas que no hagués aprovat el mínim exempt, la base imposable es reduirà en 700.000 €.

·  El mínim exempt de 700.000 € serà aplicable en el cas de subjectes passius no residents que tributin per obligació personal de contribuir i als subjectes passius sotmesos a obligació real de contribuir.

 


Utilitzem les cookies pròpies i de tercers paràgraf Millorar l'Experiència de navegació i oferir Continguts d'Interès. Aceptar