CONTAGEST > NOTICIES > Nou Impost de Societats 2015

Nou Impost de Societats 2015

30 Junio 2016 | Fiscal
                                                                           

Ens permetem recordar-li que un any més arriba la cita amb Hisenda i s'inicia la CAMPANYA DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS de l'exercici 2015. Aquesta campanya -que s'inicia l'1 de juliol 2016 i finalitza aquest any el 25 del mateix mes- cobra especial importància amb la nova Llei 27/2014 de l'impost sobre societats i hi ha moltes novetats incorporades i que hem de conèixer.

En el BOE de 7 de juny s'ha publicat l'Ordre HAP/871/2016, de 6 de juny, que aprova els models de declaració de l'impost sobre societats (IS) per als períodes impositius iniciats durant el 2015 i que entrarà en vigor l'1 de juliol de 2016.

  

Quines novetats trobarem a la declaració de l'IS 2015?

 Cal tenir en compte, que per als períodes impositius que s'inicien a partir de l'1 de gener de 2015, hi ha hagut una reforma global i completa de la normativa de l'impost sobre societats. Aquesta reforma es concreta en l'aprovació de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats (en endavant Llei 27/2014) i en el seu desenvolupament amb l'aprovació del Reial decret 634/2015, de 10 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre societats (en endavant Reial decret 634/2015). L'aprovació d'aquestes disposicions normatives van introduir modificacions que afecten la declaració de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de no residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol, dels períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de 2015, per la qual cosa els nous models de declaració s'adapten a aquestes modificacions.

 

Quant a les novetats a la declaració podem destacar les següents:

  Amortitzacions: se simplifiquen les taules d'amortització on s'estableixen 10 grups d'actius i es regulen nous coeficients i períodes d'amortització. Es podran amortitzar lliurement, per totes les entitats, els elements de l'immobilitzat material nous el valor unitari del qual no excedeixi de 300 €, amb un límit de 25.000 € per període impositiu. Quan una entitat estigués aplicant un mètode diferent del lineal, i per la nova taula correspongui un termini diferent d'amortització, podrà optar per aplicar el mètode lineal en el termini que li quedi de vida útil a partir del primer període que s'iniciï a partir de l'01-01-2015 o seguir amb l'amortització segons el mètode triat.

  Fons de comerç: encara que el fons de comerç i els altres intangibles de vida útil indefinida no s'amortitzen comptablement, des del punt de vista fiscal es permet realitzar un ajust extracomptable negatiu del 5% del preu d'adquisició, si bé en 2015 aquest percentatge se situa en l'1% per al fons de comerç i en el 2% per a la resta d'aquests intangibles (percentatges que transitòriament s'apliquen des de l'any 2012). La Llei d'auditoria estableix que a partir de 2016 s'amortitzarà el fons de comerç en un termini de 10 anys, i la norma fiscal permetrà una deducció màxima anual del 5%, per la qual cosa des d'aquesta data s'haurà de realitzar a la base imposable un ajust positiu per la diferència entre l'amortització comptable i la fiscal.

 Pèrdua per deterioració del valor dels elements patrimonials: es limita la possibilitat de deduir les deterioracions comptables de l'immobilitzat i de renda fixa, com ja succeeix en l'actualitat amb la cartera de renda variable. Es manté la deducció fiscal de la deterioració dels crèdits per insolvències, amb limitacions similars a les actuals, així com el de les existències. Així mateix, és deduïble la deterioració de les existències de l'empresa.

 Coeficients de correcció monetària: desapareix l'actualització dels béns immobles pel que no es corregirà la depreciació monetària per les rendes positives obtingudes per la venda d'immobles.

  Despeses no deduïbles: les despeses per atencions a clients o proveïdors limiten la seva deducció l'1% de l'import net de la xifra de negocis del mateix període impositiu. Seran deduïbles les retribucions als administradors per l'acompliment de funcions d'alta direcció, o altres funcions derivades d'un contracte de caràcter laboral amb l'entitat.

  Operacions vinculades: es considera que hi ha vinculació quan dues entitats en les quals els mateixos socis, partícips o els seus cònjuges, o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o cololateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau, participin, directament o indirecta en, almenys, el 25% del capital social o els fons propis (abans era del 5%). Desapareix també la referència a la consideració de vinculació en la retribució satisfeta per una entitat als seus consellers i administradors per l'exercici d'aquestes funcions. 

 El capítol V del Reial decret 634/2015 recull la principal novetat del nou Reglament de l'IS (RIS), incorporant modificacions substancials en relació amb les entitats i les operacions vinculades (arts. 13 a 16 del RIS). La novetat més rellevant que s'inclou en el RIS és la introducció d'obligacions d'informació país per país, en línia amb els últims treballs desenvolupats per l'OCDE en el marc de l'Acció 13 del Pla establert dins del Projecte BEPS. La informació país per país serà exigible per a períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de 2016.

  Reserva de capitalització: es contempla aquesta nova figura per incentivar la reinversió que es tradueix en la no tributació d'aquella part del benefici que es destini a la constitució d'una reserva indisponible, sense que s'estableixi cap requisit d'inversió d'aquesta reserva en algun tipus concret d'actiu. Així, els contribuents subjectes al tipus general de gravamen (28% en 2015 i 25% en 2016) o al del 30% poden reduir la seva base imposable en un 10% de l'import de l'increment dels seus fons propis en la mesura que aquest increment es mantingui durant un termini de 5 anys i es doti una reserva per l'import de la reducció, degudament separada i indisponible durant aquests 5 anys. Cal tenir present que la Direcció General de Tributs (DGT), ha publicat una consulta vinculant CV 4127-15 de 22 desembre de 2015, en la qual indica el moment en el qual s'hauran de comptabilitzar les dotacions a les reserves de capitalització i d'anivellació.

 Exempció per evitar la doble imposició: els articles 21 i 22 de la LIS estableixen uns supòsits de règim d'exempció per als dividends percebuts i per als beneficis obtinguts en la transmissió d'accions o participacions, tant d'entitats espanyoles com d'estrangeres, així com de les rendes obtingudes a l'estranger a través d'un establiment permanent. Amb aquest mètode d'exempció es corregeix la doble imposició per a les rendes emparades en aquests supòsits, ja que en aplicar-se l'exempció a les rendes obtingudes i, per tant, no integrar-se a la base imposable de l'IS, no es produeix aquesta doble imposició.

 Compensació de bases imposables negatives (BIN): s'estableix la limitació de l'import a compensar en un 60% de la base imposable prèvia a l'aplicació de la reserva de capitalització i a la seva compensació, i s'admet en tot cas la compensació fins a un import d'un milió d'euros, i s'elimina el límit temporal màxim de compensació de 18 anys (serà possible compensar sense límit temporal). El dret a comprovar les BINs per l'administració prescriurà al cap de 10 anys i, passat aquest termini, l'administració haurà d'admetre la compensació si el contribuent n'acredita l'existència i quantia amb l'autoliquidació i amb la comptabilitat dipositada en el Registre Mercantil.

  Tipus de gravamen: s'estableix per al període 2015 un tipus general transitori del 28% (per 2016 del 25%). Amb efectes des de l'01-01-2016, s'eliminen els tipus reduïts per a empreses de reduïda dimensió, equiparant-se el seu tipus de gravamen amb el general. 

 Com a conseqüència de la reducció dels tipus és necessari adaptar els crèdits fiscals en quota generats en els exercicis anteriors i que estaven acreditats considerant els tipus anteriors. Així, s'estableix que l'import de les deduccions per evitar la doble imposició per dividends percebuts d'entitats residents o les deduccions per impostos satisfets en l'exterior pendents d'aplicar, es determinaran tenint en compte el tipus de gravamen vigent en el període impositiu en què s'apliqui.

 Deduccions per incentivar la realització de determinades activitats: desapareixen les deduccions per inversions mediambientals, per reinversió de beneficis extraordinaris (que se seguirà regint per a inversions en períodes iniciats abans de l'01-01-2015 per la norma en vigor) i per inversió de beneficis regulada recentment (si bé la deducció pendent s'aplicarà segons la norma en vigor). Es mantenen les deduccions per R D i (s'afegeixen al concepte d'innovació tecnològica les activitats de projectes de demostració inicial o projectes pilot relacionats amb l'animació i els videojocs) i per creació d'ocupació, inclosa la corresponent als treballadors amb discapacitat. Es millora la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, establint un percentatge de deducció del 20% per al primer milió d'euros de base i un 18% per a l'excés, limitant la quantia de la deducció a 3 milions d'euros, sense distingir al productor del coproductor. També es regula una deducció per a produccions estrangeres que realitzin despeses en territori espanyol, amb un percentatge del 15%, sotmesos a certs requisits (com que les despeses mínimes siguin d'1 milió d'euros) i limitada a 2,5 milions d'euros en cada producció. Es crea una nova deducció del 20% de les despeses realitzades en la producció i exhibició d'espectacles en viu d'arts escèniques i musicals. Estarà limitat a 500.000 € per contribuent i sotmesa a requisits com la reinversió del 50% dels beneficis.

 Règim especial de les empreses de reduïda dimensió: destaca com a novetat la creació d'una reserva d'anivellació de bases imposables. Mitjançant aquest mecanisme es pot reduir la base imposable fins al 10% amb un límit màxim anual d'un milió d'euros. Per aquest import s'haurà de dotar una reserva indisponible amb càrrec als beneficis de l'any en què es minora la base i, si no existeixen beneficis suficients, s'haurà de dotar en els exercicis següents quan sigui possible. No obstant això, es podrà disposar de la reserva també abans de l'addició a la base (o per pèrdues o al cap de 5 anys) en cas de separació de socis, operacions de reestructuració acollides al règim o per obligació legal. Si el contribuent té una base negativa en els cinc exercicis següents, es redueix amb l'import de la minoració aplicada per aquesta reserva i, si resta saldo sense aplicar per pèrdues s'incrementarà la base imposable del cinquè any següent a la reducció. Les quantitats aplicades a la dotació d'aquesta reserva no són vàlides a l'efecte de la de capitalització ni per dotar la reserva per a inversions a Canàries.

  

RECORDI QUE...

  •  Estan obligats a presentar la declaració tots els subjectes passius, amb independència que hagin desenvolupat o no activitats durant el període impositiu i que hagin obtingut o no rendes. Les entitats parcialment exemptes només estan obligades a presentar la declaració quan obtinguin ingressos totals que superin els 75.000 € anuals, ingressos de rendes no exemptes sotmeses a retenció que superin el 2.000 € anuals o rendes no exemptes no sotmeses a retenció.
  •  Per a la realització del càlcul, liquidació i comptabilització de l'impost sobre societats es parteix del resultat comptable, aplicant-li els ajustos extracomptables per les possibles diferències permanents i temporànies que puguin existir. El resultant serà la base imposable a la qual li aplicarem el corresponent tipus de gravamen per al càlcul de la quota íntegra.
  • També haurem de tenir en compte les possibles deduccions de la quota i altres beneficis previstos per la normativa fiscal que siguin aplicables, i haurem de recordar especialment els establerts per a les empreses de reduïda dimensió (ERD) si la xifra de negocis és inferior a 10 milions d'euros. 
  • Es prorroguen durant 2015 les mesures excepcionals introduïdes amb motiu de la crisi econòmica en exercicis anteriors, com: a) les limitacions a l'aplicació del règim de llibertat d'amortització pels elements adquirits fins al 31 de març de 2012; b) les limitacions a la compensació de bases imposables negatives per grans empreses; c) les regles especials per a la determinació de l'import dels pagaments fraccionats de l'impost sobre societats: pagament fraccionat mínim, tipus incrementats, etc.; d) l'amortització fiscal del fons de comerç adquirit a tercers, el fons de comerç financer, el fons de comerç de fusió i l'immobilitzat immaterial amb vida útil indefinida; i) les regles especials d'aplicació temporal del règim d'amortització dels contractes d'arrendament financer. 
  • Es mantenen les normes comunes a les deduccions per incentivar la realització de determinades activitats amb la novetat que el dret de l'administració per comprovar aquestes deduccions prescriurà al cap de 10 anys. S'introdueix com a novetat en el mecanisme de monetització previst per a la deducció d'R D i, la possibilitat d'aplicar sense límit en la quota i obtenir l'abonament, amb un descompte del 20% de l'import de la deducció i un import anual màxim de 2 milions d'euros addicionals als 3 milions ja existents, en aquelles deduccions que es generin en períodes impositius que la despesa per R D excedeixi del 10% de l'import net de la xifra de negocis.

  

Models de declaració, termini i forma de presentació

 Igual que en l'exercici anterior, existeix un model 200 de declaració individual, que inclou altres peticions d'informació i segueix incorporant una important càrrega extra de treball. A més, per a grups fiscals existeix un model específic de declaració: el model 220.

 Atenció. Recordi que tindrà caràcter obligatori per als contribuents, la presentació per via electrònica a través d'Internet dels models 200 i 220, independentment de la forma o denominació que adopti el subjecte passiu de l'impost.

 

Termini de presentació

 El termini de presentació es manté amb caràcter general dins dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu. No obstant l'anterior, si el període impositiu coincideix amb l'any natural, i es produeix la domiciliació del pagament del deute tributari, el termini per a aquesta domiciliació bancària és de l'01-07-2016 al 20-7-2016, tots dos inclosos, si bé es pot realitzar en l'entitat de dipòsit que actuï com a cololaboradora en la gestió recaptatòria (banc, caixa d'estalvi o cooperativa de crèdit) situada en territori espanyol en la qual es trobi obert al seu nom el compte en el qual es domicilia el pagament. En els supòsits de domiciliació bancària els pagaments s'entenen realitzats en la data de càrrec en compte de les domiciliacions, i es considera justificant de l'ingrés el que expedeixi l'entitat de dipòsit.


Tingui present la següent documentació:

  • Comptes anuals 2015, en elles tindrem la informació bàsica que cal incorporar al model de l'impost sobre societats. 
  • Declaracions de l'impost sobre societats d'exercicis anteriors: ens donaran pistes sobre diferències entre la base imposable i el resultat comptable que puguin revertir en 2015, bases imposables negatives que puguem compensar, saldo de deduccions no aplicades en el passat que es poden aprofitar ara, etc.
  •  Declaracions 2015 d'altres impostos perquè les quadrem amb les magnituds consignades a la declaració de societats: IVA (resum anual), 190 de retencions, 180 de retencions per arrendament d'immobles, 193 (resum anual de retencions del capital mobiliari), etc.
  • Pagaments fraccionats de 2015.
  • Certificats: de retencions sobre arrendaments d'immobles, sobre rendiments del capital mobiliari percebuts, d'entitats en règim d'atribució de rendes, si és que la societat és partícip o comunera o de donatius o donacions efectuades en l'exercici i de donatius o donacions.

Utilitzem les cookies pròpies i de tercers paràgraf Millorar l'Experiència de navegació i oferir Continguts d'Interès. Aceptar