CONTAGEST > NOTICIES > Modalitats de Contractacio laboral.

Modalitats de Contractacio laboral.

29 Diciembre 2015 | Laboral

El Govern va dur a terme una simplificació i reducció dels models contractuals que fins al moment existien, i varen quedar reduïts, únicament, a quatre models de contracte de treball: indefinit, temporal, contracte per a la formació i l'aprenentatge, i contracte de treball en pràctiques, si bé amb les seves corresponents clàusules i circumstàncies particulars que quedaran incorporades en els corresponents annexos per adaptar els models aprovats a cada supòsit concret.

La resta de "subtipus" de contracte de treball s'enquadren dins d'aquestes quatre grans modalitats, a les quals se'ls pot anar afegint diferents clàusules i fórmules condicionants que adaptaran les condicions del contracte a les necessitats de l'empresa i a les característiques del treballador. És molt important que també conegui tots els casos en els quals pot trobar incentius i bonificacions, que abaratiran les seves despeses mensuals en la contractació de personal. A la guia de contractes publicada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEP) i actualitzada al novembre amb el nou Text Refós de l'Estatut dels Treballadors, es recull tota la normativa vigent en matèria de contractes de treball i incentius a la contractació.


Quin contracte he de signar?

Si la seva empresa necessita contractar a un treballador i no té clar quin tipus de contracte ha de signar amb ell, nosaltres el podem assessorar. Recordi que:

 • Les característiques de la seva empresa són fonamentals per decidir-se per una modalitat o una altra. No és el mateix ser una micro empresa amb menys de 10 treballadors, una pime amb desenes d'empleats o una gran companyia amb centenars d'ells.
 • Tampoc és indiferent la vida laboral de la seva empresa: si ha hagut d'afrontar algun tipus de regulació, el seu nivell d'ocupació o si està creant nous llocs de treball.
 • Que la persona que necessiti contractar sigui jove, sense experiència o formació, pertanyi a col·lectius socials determinats o estigui inscrit com a demandant d'ocupació també són aspectes a estudiar per decidir quin contracte s'ha de formalitzar.
 • Verifiqui si es pot acollir a algun incentiu (reduccions i bonificacions) en les cotitzacions a la Seguretat Social.


Aquests factors poden limitar-lo a l'hora d'escollir un tipus de contracte o un altre, ja que en alguns casos les condicions seran molt més avantatjoses que en uns altres.


Les clàusules del contracte

Aquesta part és fonamental per veure quines són les condicions de treball a les quals està sotmès el treballador. Seria convenient que tota la informació fos el més concret possible, a fi d'evitar que puguin existir diverses interpretacions o dubtes sobre el contracte.

Els continguts que han de venir clars en aquestes clàusules han de ser:

 • Lloc que s'ocupa / Categoria / Grup professional: aquesta informació és fonamental a l'hora de saber quines funcions ha de realitzar el treballador i influirà directament sobre el salari a percebre, indicat en les taules dels convenis col·lectius.
 • Centre de treball: és important que estigui indicat, ja que moltes vegades el treballador no presta serveis a les oficines centrals de l'empresa. D'aquesta forma es pot veure si el treballador té adscrit un centre concret o és un treballador amb un centre de treball mòbil o itinerant, i serveix de referència per als procediments de mobilitat geogràfica. També s'ha d'indicar si el treballador pot treballar, fins i tot parcialment des del seu domicili.
 • Jornada: ha d'estar identificat clarament si es realitza una jornada a temps parcial o a temps complet. Si és a temps parcial, s'ha de posar el nombre d'hores, indicant-ho diàriament, setmanalment, mensualment o anualment, i per saber el percentatge de parcialitat que es realitza s'ha d'indicar quantes hores són la jornada completa (la jornada màxima és de 40 hores setmanals, però per conveni pot ser inferior). A més s'ha d'indicar els dies de la setmana que es pot treballar, si és de dilluns a divendres, de dilluns a dissabte, de dilluns a diumenge, etc. L'activitat de l'empresa influirà molt en aquesta distribució.
 • Inici i període de prova: s'ha d'indicar el dia que s'inicia la relació laboral, que sol coincidir amb el dia que se signa el contracte. A més s'ha d'indicar el període de prova, encara que moltes vegades es fa referència genèrica a l'establert en el conveni col·lectiu.
 • Motiu i fi del contracte en cas dels contractes temporals: els contractes temporals es poden fer únicament en alguns casos, i s'ha d'indicar exactament el motiu. D'aquesta forma o s'indica la data final del contracte o s'indica en quin moment es finalitzarà el contracte en el cas que la fi sigui indeterminada.
 • Retribució: ha de venir indicada com serà la retribució, si bé en molts casos es fa una referència genèrica al conveni col·lectiu. Es pot indicar mensualment o anual, i si les pagues extra estan o no prorratejades, en el cas que puguin ser prorratejades. La retribució establerta en contracte pot millorar l'establerta en el conveni.
 • Vacances: s'establiran quants dies es tenen de vacances. Solen ser 30 dies naturals o 22 dies laborals. El contracte pot millorar l'establert en l'Estatut dels Treballadors i en el conveni.
 • Bonificacions: en molts contractes s'indiquen les bonificacions que tenen en les contractacions dels treballadors.
 • Conveni col·lectiu aplicable: ha de venir indicat perquè el treballador sàpiga quines normes li són aplicable i quins són els seus drets i obligacions. Però en molts contractes, no ve indicat, a pesar que el propi contracte remeti al conveni.


Atenció. És primordial que revisi els tipus de contractes que empra en la seva empresa (o que contracti en un futur) i si ja han estat actualitzats. Esculli el que millor s'adapti a les seves necessitats.


Utilitzem les cookies pròpies i de tercers paràgraf Millorar l'Experiència de navegació i oferir Continguts d'Interès. Aceptar