CONTAGEST > NOTICIES > SCP ... I ara que ?

SCP ... I ara que ?

03 Febrero 2016 |

Les modificacions introduïdes per la Llei 27/2014 de l'Impost sobre Societats, incorpora com a subjecte passiu d'aquest impost a les SCP amb activitat econòmica. Això vol dir que aquestes entitats que fins a finals de l'exercici 2015 tributen en atribució de renda en l'impost sobre la renda de les persones físiques, ara, amb aquesta modificació, el rendiment de l'entitat tributarà, en primer lloc, en l'impost sobre societats al tipus, generalment fix, del 25%.


Des de l'entrada en vigor d'aquesta modificació, han estat diversos els dubtes plantejats en aquesta nova situació:


o A quin tipus d'entitats es refereix? Consultes publicades per la mateixa agència tributària han aclarit que s han de complir dos requisits:


1. Que les SCP tinguin personalitat jurídica. Tenen personalitat jurídica, des del punt de vista fiscal, totes aquelles societats que s'hagin constituït en escriptura pública o en document privat, i hagin aportat aquest document a l'Agència Tributària per a l'obtenció d'un NIF.

2. Que les SCP tinguin objecte mercantil. Queden excloses d'aquesta nova forma de tributació les entitats que es dediquin a activitats agrícoles, forestals, mineres i de caràcter professional. La resta, tenen objecte mercantil: les que es dediquen a la indústria, al comerç, als serveis, etc.


o Quines obligacions tenen? Doncs la tributació per l'impost sobre societats suposa no només la presentació d'un nou model de tributació directa, el model 200, sinó també noves obligacions formals. La més important és que hauran de portar els mateixos llibres comptables que una societat i legalitzar anualment. Per tant, han de canviar la comptabilitat simplificada que moltes d'aquestes entitats portaven (llibre d'ingressos i de despeses) i portar una comptabilitat completa.


o Com tributen els socis de les SCP? Els rendiments dels socis treballadors seran retribuïts amb una nòmina com a rendiment del treball, i els socis capitalistes cobraran dividends d'aquesta societat.


o Afecta a l'IVA? Aquelles SCP que tributen en el règim simplificat de l'recàrrec d'equivalència hauran de passar a tributar pel règim general.


o Quines opcions tenim? Hi ha un règim transitori durant l'any 2016 que permeten la dissolució de les SCP amb neutralitat fiscal. Per poder optar a aquest règim transitori, en què la SCP podrà continuar tributant per IRPF durant el primer semestre, han d'adoptar un acord de dissolució i liquidació de la societat amb data límit 30 de Juny de 2016. En cas contrari la societat passés a ser subjecte passiu de l'Impost de Societats i tindrà les obligacions formals i fiscals que exposem en paràgrafs.


Utilitzem les cookies pròpies i de tercers paràgraf Millorar l'Experiència de navegació i oferir Continguts d'Interès. Aceptar