CONTAGEST > NOTICIES > La prestacio per Materitat esta EXEMPTA ???

La prestacio per Materitat esta EXEMPTA ???

14 Diciembre 2016 | Fiscal

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid declara exempta d'IRPF la prestació per maternitat

 

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (Sentència 810/2016 de 6 de juliol) ha declarat exempta la prestació per maternitat que abona la Seguretat Social, en contra del criteri seguit, fins ara, per l'Administració Tributària. Gràcies a aquesta Sentència, s'obre la possibilitat de sol·licitar la devolució d'ingressos indeguts mitjançant la rectificació de l'autoliquidació de l' IRPF on es va incloure aquesta prestació

 

La sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid, donant la raó a una contribuent perquè Hisenda li torni 3.135 € de l' IRPF de la seva prestació de maternitat, ha obert la porta a més d'un milió de persones que ara podran buscar la seva compensació, reclamant a Hisenda les possibles quantitats indegudament satisfetes per les prestacions percebudes per maternitat, però atenció, perquè hi ha molts matisos que han de ser tinguts en compte.

 

Concretament, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid declara que la prestació que abona la Seguretat Social per maternitat, no tributa per IRPF i obliga a Hisenda a tornar les quantitats indegudament satisfetes per aquest concepte.

 

Quan una treballadora dóna a llum té dret a 16 setmanes de baixa, que pot compartir en part amb el pare. Durant aquest període, la Seguretat Social és qui abona el sou a través de la prestació de maternitat, que equival a la base de cotització. En aquest cas, per l'Agència Tributària, l' import obtingut per aquest concepte ha de tributar en l' IRPF com un rendiment del treball, interpretació que ara el TSJ de Madrid tomba mitjançant una sentència.

 

Si bé és cert que es tracta d'una sentència, la decisió contradiu la interpretació normativa de l'Agència Tributària (AEAT), ja que el subjecta a tributació com una renda de treball integrada a la base general, el que sens dubte va a generar una gran controvèrsia i sobretot un gran nombre de reclamacions en aquest sentit. Més d'un milió de contribuents podrien estar afectats i aquesta sentència podria provocar que en els pròxims mesos Hisenda rebi múltiples reclamacions sol·licitant la devolució.

 

L'efecte de la sentència es cenyeix al cas en concret i no genera jurisprudència, però sí que genera la possibilitat de que les contribuents que han cobrat la prestació per maternitat des del 2012 reclamin la devolució de l' IRPF, ja que tot l'anterior hauria prescrit.

 

En 2013, la mateixa Agència Tributària va emetre una nota informativa en què indicava que aquest tipus de prestacions estaven subjectes i tributaven com a rendes del treball. En canvi, ara, ens trobem davant d'una situació contradictòria, en què d'una banda el TSJ de Madrid sosté que es tracta d'una renda exempta i d'altra banda el criteri de l' AEAT sosté que tributa, de tal manera que ha d'existir una unificació doctrinal al respecte, però fins que això es produeixi, aquesta sentència del TSJ de Madrid ha elevat les possibilitats de guanyar el procediment en via judicial.

 

 

 

Passos per reclamar:

 

1. Escrit de sol·licitud de rectificació i devolució d'ingressos indeguts. El primer pas és presentar un escrit de sol·licitud de rectificació i devolució d'ingressos indeguts, davant la nostra delegació d'hisenda, fent constar l'exercici que es reclama i concepte jurídic.

 

2. Al·legar i recórrer fins a esgotar la via administrativa. El més probable és que ens contestin desfavorablement, per la qual cosa haurem de presentar al·legacions i recursos a totes les resolucions en què ens deneguin la nostra petició fins que finalitzi la via administrativa. Amb l'escrit del punt anterior haurem obert la via administrativa, l'administració ens contestarà probablement desestimant la reclamació i ens donarà un termini de 10/15 dies per interposar al·legacions. Al·legacions que presentarem i que el més segur siguin igualment desestimades.

Un cop contestades les al·legacions podrem interposar recurs de reposició i tot seguit Reclamació Econòmic Administrativa que serà resolta aquesta última pel Tribunal Econòmic Administratiu Regional esgotant la via administrativa.

 

3. Reclamar judicialment. Finalitzada la via administrativa podrem iniciar un procediment judicial que és on més viabilitat té aquest procediment; per la qual cosa tindrem dos mesos per interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia corresponent, i així veurem si aquest tribunal ens dóna o no la raó .

Abans d'iniciar la via judicial, és aconsellable valorar cada cas perquè no sempre compensa a nivell econòmic.

 

Si vols reclamar la devolució de l' IRPF d'una prestació per maternitat contacta amb el Departament Fiscal de Contagest, SA i et farem tots els tràmits necessaris perquè els teus interessos no es vegin perjudicats.

 

Si he estat mare en 2016 Ho declaro en la meva pròxima declaració de la renda?

 

Sens dubte la recomanació que fem des Contagest, SA és seguir el criteri de l' AEAT i declarar-ho com renda del treball, i a posteriori efectuar l'escrit de rectificació. No obstant això és possible que en un termini breu la mateixa Administració Tributària es manifesti al respecte d'aquesta sentència i posi de manifest si canviarà o no el criteri, bé a través de nota informativa, o bé a través dels criteris interpretatius de la Direcció general de Tributs.


Utilitzem les cookies pròpies i de tercers paràgraf Millorar l'Experiència de navegació i oferir Continguts d'Interès. Aceptar