CONTAGEST > NOTICIES > Nou sistema de notificacions SCP / CB !!

Nou sistema de notificacions SCP / CB !!

24 Octubre 2016 |

El 2 d'octubre de 2016 és la data d'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Aquesta llei obliga, entre altres, a les persones jurídiques i a les entitats sense personalitat jurídica a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques. Entre les entitats sense personalitat jurídica s'inclouen les comunitats de béns, les herències jacents i les comunitats de propietaris.

Aquesta relació electrònica comprèn tant les notificacions com la presentació de documents i sol·licituds a través de registre.

Per poder accedir a aquest servei de notificacions i presentacions electròniques caldrà obtenir previament un certificat digital a l' Agencia tributaria.

La presentació de declaracions i autoliquidacions es continuarà fent com fins a ara, per no estar afectada per la Llei 39/2015.

Les presentacions de documents i sol·licituds dirigits a l'Agència Tributària han de realitzar-se obligatòriament a través del registre electrònic (www.agenciatributaria.gob.es).

 

En l'àmbit duaner, tots els operadors econòmics (persones físiques o jurídiques que es relacionen amb l'Administració per a l'aplicació de la legislació duanera en el desenvolupament d'una activitat professional) han d'efectuar la presentació dels documents i sol·licituds previstos en la legislació duanera obligatòriament a través del registre electrònic (www.agenciatributaria.gob.es), excloent-se únicament les excepcions establertes en el Codi Duaner de la Unió i en els Reglaments que el desenvolupen.

 

L'incompliment d'aquesta obligació pot ser constitutiu de la infracció tributària prevista en l'article 199 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que estableix la imposició d'una sanció consistent en multa pecuniària fixa de 250 euros.

S'exclouen d'aquesta obligació de presentació per via electrònica les excepcions previstes a la resta de la normativa vigent que obliguen a la presentació en paper o suport físic (originals d'avals, documents notarials, judicials, etc.).


Utilitzem les cookies pròpies i de tercers paràgraf Millorar l'Experiència de navegació i oferir Continguts d'Interès. Aceptar